Restrukturyzacje firm: szansa dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji

Restrukturyzacje mogą okazać się niezbędnym etapem w ratowaniu przedsiębiorstw, którym grozi upadłość. Dzięki odpowiednio przeprowadzonej restrukturyzacji możliwe jest kontynuowanie działalności. W zależności od skali problemów firmy istnieje kilka możliwych rozwiązań, które przeprowadza doświadczony doradca restrukturyzacyjny.

Na czym polegają restrukturyzacje?

Restrukturyzacje przeprowadzane są w sytuacjach, gdy przedsiębiorstwom grozi upadłość z powodu niewypłacalności należności wierzycielom. Wdraża się je, aby uzyskać dogodny kompromis i możliwość spłacenia długów na korzystnych warunkach. 

Od czego zaczyna się restrukturyzację?

Pierwszym etapem jest nawiązanie współpracy z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym. W zależności od rodzaju wszczynanego postępowania będzie on pełnił inną funkcję: może występować jako nadzorca układu, nadzorca sądowy lub zarządca. 

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W tym przypadku doradca pełni funkcję nadzorcy układu. Do jego obowiązków należy kontrola czynności dłużnika w zakresie zarządzania majątkiem i pilnowanie zabezpieczenia go przed utratą. W postępowaniu o zatwierdzenie układu całość procesu dopiero kończy się na drodze sądowej i kończy pozytywną lub negatywną decyzją sądu – tj sąd zatwierdza zawarty układ. Nadzorca jest więc odpowiedzialny za zebranie głosów wierzycieli w celu rozpoczęcia układu. Tworzy on plan restrukturyzacyjny i propozycję spłaty należności. Do jego obowiązków należy sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego postępowania, spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Postępowanie układowe lub przyspieszone postępowanie układowe

W tym postępowaniu doradca występuje w roli nadzorcy sądowego, a jego głównym zadaniem jest ustalenie składu masy układowej. Według jego osądu dłużnik otrzymuje zgodę na podejmowanie decyzji dotyczących jego przedsiębiorstwa, wykraczających poza regularne czynności zarządu. Tworzy on plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności, który przedkłada sędziemu. Ocenia on propozycje układowe i dąży do uzyskania głosów wierzycieli umożliwiających przeprowadzenie postępowania. 

Postępowanie sanacyjne

Doradca przejmuje obowiązki zarządcy i zarządza masą sanacyjną. Do jego obowiązków należy poinformowanie o wszczęciu postępowania sanacyjnego wierzycieli oraz wykonywanie obowiązków ciążących na dłużniku. Podobnie jak w przypadku innych postępowań, jego celem jest wsparcie dłużnika w reformowaniu przedsiębiorstwa i w zawieraniu układu z wierzycielami.

Postępowanie upadłościowe

Doradca restrukturyzacyjny występuje w roli syndyka i po ogłoszeniu upadłości przejmuje majątek dłużnika w celu jego ochrony przed utratą. Następnie ma zadanie upłynnić majątek i dokonać spłaty wierzycieli wg zasad opisanych w ustawie.

Jak przebiegają restrukturyzacje?

Istnieją cztery możliwości, wymienione powyżej, jednak najczęściej przeprowadzane są postępowania o zatwierdzenie układu. 

W pierwszym etapie firma nawiązuje współpracę z doświadczonym doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże w przeprowadzeniu procesu. Następnie przygotowywany jest wstępny plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności, co stanowi podstawę do dalszych działań

Kolejnym ważnym krokiem jest wyznaczenie daty dnia układowego i oficjalne ogłoszenie jej. Jest to tak zwane obwieszczenie o dniu układowym. Dzień układowy to dzień, na który zlicza się zobowiązania dłużnika – wysokością tych zobowiązań wierzyciele głosują nad układem (nad propozycjami układowymi, które wypracował dłużnika wraz z doradcą restrukturyzacyjnym).

Następnie odbywa się głosowanie wśród wierzycieli, gdzie każdy z nich wyraża swoją opinię na temat proponowanego układu. Układ zostaje przyjęty, jeśli zgadza się na niego większość wierzycieli, których roszczenia stanowią co najmniej dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności spośród głosujących (przy czym inaczej liczymy ową większość przy układzie częściowym). 

Po osiągnięciu porozumienia, firma składa wniosek o zatwierdzenie układu w sądzie. Sąd rozpatruje wniosek i po pozytywnej ocenie zatwierdza układ.

Restrukturyzacja – krok do uratowania firmy

Jak widać, restrukturyzacje mogą okazać się niezbędne, aby umożliwić przedsiębiorstwom w kryzysie kontynuowanie działalności i spłatę długów na korzystnych warunkach. Dlatego w obliczu widma upadłości warto zgłosić się do doradcy restrukturyzacyjnego, który przeprowadzi proces od początku do końca.

solqro.org sacro.pl http://www.mojradom.pl/rozwoj-technologii-a-ceny-ubezpieczen-samochodowych/